• Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2015-2019

    Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

EDUCACIÓ

2016

2017

2018

2019

Ubicarem l’ escola de música municipal en un espai adequat i amb accessibilitat.

                 

Crearem una Xarxa de serveis educatius, esportius , culturals i de lleure fora de l’horari escolar.

           

 

   

Continuarem i millorarem el suport educatiu a les escoles i l’IES, impulsat des dels serveis municipals com la Biblioteca, servei de medi ambient, policia local, equipament juvenil Tangram i Escola d’Adults.

                 

Potenciarem el funcionament dels bancs de temps a les escoles i projectes d’emprenedoria i economia solidària

                 

Consolidarem el projecte municipal de socialització de llibres a les escoles

                 

Fomentarem l’educació en valors socials amb persones amb discapacitats

                 

Apostem per la formació per a famílies. Crearem, conjuntament amb les AMPES del municipi, l’Escola de Mares i Pares per tal de donar suport en l’educació dels infants a les famílies, a través de xerrades i cursos.

                 

Establirem un major contacte entre escola d’adults i l’IES per tal de donar suport als Programes de Formació Inicial (PFI) i als alumnes que necessitin recuperar assignatures.

                 

Crearem la figura dels Padrins de Cultura i Llengua, un projecte d’acompanyament en l’expressió oral i coneixement de l’entorn.

                 

Fomentarem els Grups de Conversa, per potenciar l’ús de la llengua i expressió oral, en diversos idiomes.

                 

Seguirem elaborant i duent a terme Programes de Formació continuada per a gent gran

                 

Continuarem  l’oferta de Cursos d’Accés als Cicles Formatius de grau mitja i superior

                 

Formarem part de la Xarxa d’Escoles Municipals d’Adults

                 

Crearem la guia educativa infància i adolescència

                 

Potenciarem projectes de relacions Inter generacionals per la transmissió de valors de vida i de creixement personal.

                 

Sol·licitarem  l’elaboració del Pla Director per a la reforma i usos de l’edifici de les escoles velles de la Ràpita

                 

BENESTAR SOCIAL

2016

2017

2018

2019

Potenciarem i millorarem els programes per a l’envelliment actiu, augmentant les activitats físiques i cognitives de prevenció del deteriorament de la memòria, així com programes de suport als cuidadors/es

                 

Crearem un grup d’ajuda a famílies amb infants i menors amb discapacitats

                 

 Continuarem amb la cooperació amb el Banc d’Aliments

                 

 Continuarem amb el seguiment de les persones grans i persones amb risc d’exclusió social

                 

Augmentarem les ajudes socials tant de Beques com ajudes d’urgència.

                 

Crearem un servei d’atenció psicològica infantil i familiar d’urgència

                 

Augmentarem el suport dels serveis auxiliars de la llar des del Servei d’Atenció Domiciliaria

                 

 Potenciarem encara més el protocol de detecció de maltractaments en la gent gran amb la implicació i difusió social.

                 

 Seguirem destinant ajuts a diversos projectes de cooperació internacional.

                 

DONA

2016

2017

2018

2019

Potenciarem la cessió d’espais de trobada per a dones.

                 

Continuarem treballant en el desenvolupament del Pla d’igualtat

                 

Consolidarem l’ Assistència psicològica d’urgència a dones maltractades.

                 

Continuarem amb la Assessoria Jurídica i d’informació

                 

Continuarem amb les campanyes de sensibilització de la Dona treballadora, la Salut i Contra la violència de gènere.

                 

 Oferirem Cursos i Tallers, artístics i de formació, per a dones.

                 

SANITAT

2016

2017

2018

2019

Demanarem al Departament de Sanitat l’augment de personal mèdic i millora del servei

                 

Realitzarem més xerrades de formació en matèria sanitària, sobre l’alimentació i el sedentarisme

                 

 Exigirem a l’Administració de la Generalitat de Catalunya la continua realització i difusió dels estudis de salut al territori.

                 

 Donarem suport a l’entitat Pit Penedès per a la promoció de l’alletament matern.

                 

Continuar amb el desplegament de la cardioprotecció en diferents equipaments, espais  i dependències municipals.

                 

HABITATGE

2016

2017

2018

2019

Treballarem conjuntament amb el Departament d’Habitatge i el Consell Comarcal per facilitar l’accés al habitatge.

                 

Continuarem amb el protocol establert en l’assessorament pel procés d’actuació davant problemes de lloguer o hipoteques d’habitatges, juntament amb l’oficina d’habitatge del Consell Comarcal

                 

Continuarem treballant per que els habitatges desocupats es destinin a lloguer social, en especial als de les financeres.

                 

Sol·licitarem la revisió i actualització del pla local d’habitatge

                 

DRETS DELS ANIMALS

2016

2017

2018

2019

Continuarem vetllant pel compliment de l’ordenança municipal de tinença d’animals i de la Llei de Protecció Animal de Catalunya.

                 

Continuarem treballant amb les associacions per dur a terme campanyes i accions que tinguin cura dels animals: manteniment de les colònies de gats, prevenció de l’abandonament i maltractament.

                 

Treballarem en campanyes ciutadanes el civisme amb els propietaris d’animals per una bona convivència (recollida d’excrements, portar-los lligats, i ús de morrió si és necessari)

                 

Facilitarem la tasca de recollida de gossos abandonats al servei de mancomunitat (CAAD), destinant un espai a les instal·lacions municipals.

                 

Promourem la creació d’un Parc caní per oferir un espai de seguretat i lliure moviment als gossos.

                 

ESPORTS

2016

2017

2018

2019

Seguirem donant suport a les entitats i clubs esportius locals, tot mantenint i millorant les instal·lacions municipals

               

Col·locació de nous elements bio-saludables a diversos espais del municipi.

               

Senyalitzar un circuit permanent d´atletisme, per la practica d´aquest esport durant tot l´any.

               

Millores al gimnàs municipal: Il·luminació, sostre, instal·lacions d’aigua, calefacció, vestidors, tatami

               

Rehabilitació i millora de la zona de bar de la piscina municipal i altres parts d´aquesta instal·lació.

               

Dotar al municipi d´una zona de raqueta

               

Impulsar la creació d’una comissió d’entitats esportives del municipi per organitzar accions conjuntes, com ara la festa de l’esport, i tractar temes d’interès esportiu a nivell municipal

               

Organitzar una cursa d’orientació a nivell local

               

Proposarem al Departament D’ensenyament de la Generalitat de Catalunya la cobertura de la pista de l’escola Samaranch per a ús de l’escola i dels clubs esportius en horari extraescolar.

               

CULTURA

2016

2017

2018

2019

Seguirem oferint suport a les entitats culturals i socials i facilitarem assessorament legal per poder complir amb les seves obligacions fiscals.

               

Crearem un Espai de difusió i conservació de la Festa Major, on exposar la gran quantitat d’elements folklòrics de que disposem.

               

Habilitarem més espais on poder reunir-se les entitats i poder guardar-hi els seus documents.

               

Promourem la creació d’espais d’expressió artística on musics, ballarins, pintors i altres artistes puguin crear i compartir opinions facilitant la creació conjunta.

               

Crearem un projecte radiofònic, utilitzant Internet, on s’informi sobre el municipi, tant a nivell cultural com en d’altres temes d’interès .

               

Obrirem un procés d’estudi per a la reforma del concepte i l’organització de la Festa Major dels Monjos

               

Mantindrem la Biblioteca com un important espai de potenciació de la cultura i la lectura

               

 Facilitarem a la biblioteca l’ús d’una aula d’informàtica.

               

 Separarem l’espai de recepció de la biblioteca de la sala d’adults amb una porta per minimitzar els sorolls i les molèsties als usuaris de la sala d’adults. Adequarem els laterals de la porta d’entrada.

               

Mantindrem i potenciarem el CIARGA com espai divulgador de la nostra memòria històrica i realització d’activitats vinculades a la cultura de la Pau.

               

Promourem la creació de festivals artístics al municipi, on poder difondre la cultura local mitjançant la participació de les diferents entitats

               

Fomentarem la creació d’un escola de música tradicional de gralla i timbal al municipi.

               

Continuar amb el suport a les entitats culturals  del municipi, a través de convenis, atorgament de subvencions, cessió d’espais i material.

               

Fomentar la creació de  la figura de Tècnic  municipal de cultura per dinamitzar l’àrea.

               

Fer pla de manteniment i seguiment dels espais municipals culturals i anar reformant en la mesura  del possible per adequar-ho a les noves necessitats (Masia Mas Catarro, Sala Alguer, Antistiana,...)

               

JOVENTUT

2016

2017

2018

2019

Crearem aplicacions de promoció i comunicació digital per les activitats juvenils

               

Continuar donant suport a les entitats juvenils, per desenvolupar les seves activitats

               

Ampliarem l’oferta d’activitats d’estiu pels joves

               

Continuarem treballant amb la figura del tècnic de joventut al carrer i als espais de trobada.

               

Continuar potenciant l’assessorament en orientació i informació de les sortides laborals i educatives per a joves

               

Formarem Joves Agents de Salut (JAS)

               

Continuarem oferint el Tangram com espai de trobada i d’estudi grupal per a joves

               

Promourem la trobada d’artistes joves locals

               

Treballarem en la transmissió de valors als joves mitjançant la dinamització de projectes d’innovació en l’espai juvenil, us d’eines 2.0, parelles tutorials, projectes de creació artística. Tot millorant l’equipament juvenil Tangram com espai de trobada.

               

Incentivarem i potenciarem el voluntariat i associacionisme juvenil.

               

Promoure padrins des de l’IES el Foix cap les escoles del municipi per facilitar el pas de primària a secundaria, ajudant així a resoldre possibles conflictes entre adolescents i potenciar la relació entre ells, la confiança y la resolució de problemes entre iguals.

               

Potenciarem un espai Juvenil a l ’Antistiana

               

INFÀNCIA

2016

2017

2018

2019

 Promourem la cessió d’espais per entitats i famílies

               

Continuarem prestant els serveis de Ludoteca i Casa dels Passos Petits.

               

Crearem el Consell Municipal d’Infants i promourem un projecte de difusió de les activitats del municipi.

               

Impulsarem el Moviment Infantil com un espai d’educació en el lleure.

               

 Potenciarem les activitats de les famílies i infants al municipi, i amb sortides culturals.

               

Potenciarem i donarem una nova perspectiva al Projecte de Reforç

               

Potenciarem un espai de ludoteca i passos petits a La Ràpita

               

SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME

2016

2017

2018

2019

Ampliar progressivament els efectius de policia Local fins arribar a plantilla de 20 efectius, si és  possible

               

Elaborar el projecte nova ubicació dependències policials i serveis de seguretat

               

Elaboració de nova ordenança d’ocupació de via pública i  terrasses

               

Continuar amb les campanyes cíviques de  tinença animals, convivència i protecció de l’entorn, ús de bicicletes i mobilitat

               

Estudiar la possibilitat de modificar accessos en automòbil a diverses escoles del municipi

               

Continuar amb les campanyes escolars d’educació vial als centres del municipi

               

Continuarem apostant per la mediació com a mitjà de resolució de conflictes veïnals

               

Potenciarem encara més la policia de proximitat i assistencial

               

Millora circulació entrada La Ràpita per tres pins

               

Promoure xerrades  sobre temes de convivència i civisme

               

Millores de circulació en diversos indrets del municipi

               

Please publish modules in offcanvas position.